Žádost o občanství Svaté Lucie


Žádost o občanství Svaté Lucie


Rada pro občanství podle investic posoudí žádost o občanství a jejím výsledkem může být buď schválení, zamítnutí nebo zpoždění žádosti o občanství z investic. 
 • Průměrná doba zpracování od přijetí žádosti do oznámení výsledku je tři (3) měsíce. Pokud se ve výjimečných případech očekává, že doba zpracování bude delší než tři (3) měsíce, bude oprávněný zástupce informován o důvodu očekávaného zpoždění.
 • Žádost o investiční občanství musí být podána v elektronické a tištěné podobě pověřeným zástupcem jménem žadatele.
 • Všechny žádosti musí být vyplněny v angličtině.
 • Všechny dokumenty předložené k žádosti musí být v anglickém jazyce nebo v ověřeném překladu do anglického jazyka.
  • Pozn .: Ověřeným překladem se rozumí překlad provedený buď profesionálním překladatelem, který je úředně akreditován u soudu, vládní agentury, mezinárodní organizace nebo podobné úřední instituce, nebo je-li vyhotoven v zemi, kde neexistují žádní úředně akreditovaní překladatelé, překlad provedený společností, jejíž rolí nebo obchodem je provádění odborných překladů.

Žádost o občanství Svaté Lucie

 • K žádostem musí být přiloženy VŠECHNY potřebné podpůrné dokumenty, aby je Jednotka mohla zpracovat.
 • Ke všem žádostem musí být přiložen požadovaný nevratný poplatek za zpracování a poplatky za náležitou péči hlavního žadatele, jeho manžela či manželky a všech ostatních způsobilých závislých osob.
 • Neúplné formuláře žádosti budou vráceny autorizovanému agentovi.
 • V případě, že byla udělena žádost o občanství z investic, jednotka oznámí autorizovanému zástupci, že před udělením osvědčení o státním občanství musí být zaplacena kvalifikovaná investice a požadované poplatky státní správy.
 • Pokud byla žádost zamítnuta, může žadatel písemně požádat o přezkum ministr.